အိမ်တွင်း စက်ဘီး - asxox.com
အိမ်တွင်း စက်ဘီး - asxox.com
အိမ်တွင်း စက်ဘီး - asxox.com
အိမ်တွင်း စက်ဘီး - asxox.com
အိမ်တွင်း စက်ဘီး - asxox.com
အိမ်တွင်း စက်ဘီး - asxox.com
အိမ်တွင်း စက်ဘီး - asxox.com
အိမ်တွင်း စက်ဘီး - asxox.com
အိမ်တွင်း စက်ဘီး - asxox.com
အိမ်တွင်း စက်ဘီး - asxox.com

အိမ်တွင်း စက်ဘီး

  • 173,000 KS
    Unit price per 
  • Save 20,000 KS


Indoor Cycling Bike Trainer Rollers MTB Road Bicycle Roller Trainer Home Exercise Turbo Trainer Cycling Fitness Workout Tool

Brand Name: deuter
Model Number: MT-04,GT-01,GT-03,GT-04
Trainer Types: Roller, Trainer
MT-04 Turbo Trainer: Compatibility with the 26-28" , 700 C wheel bikes
GT-01 Roller: Compatibility with 24-29",700C wheel bikes
GT-03 Roller: Compatibility with 24-29" and 700C wheel bikes
GT-04 Roller: Compatibility with 24-29 ", 700C wheel


GT-01 Roller: Compatibility with 24-29",700C wheel bikes
GT-03 Roller: Compatibility with 24-29" and 700C wheel bikes
GT-04 Roller: Compatibility with 24-29 ", 700C wheel

">