ကျနော်တို့ Company သည်  No(165) Tapin Shwe Htee Street, Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar. တွင် ရှိပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

Ph :  09-966906666 , 09-966907777

Email : asxoxec@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/AsxoxOnline